Pobierz regulamin w pliku

 

REGULAMIN SERWISU PANWYBIERAK.PL

 

§1 PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca ustala niniejszym Regulamin Serwisu panwybierak.pl, zwany dalej Regulaminem.

§2 TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Panwybierak.pl jest serwisem internetowym (zwany dalej Serwisem), należącym do Panwybierak.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952) przy ul. Wiertniczej 89, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000481546, NIP 5252571710, kapitał zakładowy: 1 017 000,00 zł. Panwybierak.pl służy do porównywania warunków świadczenia usług oraz w pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług.

§3 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Serwis/ panwybierak.pl – Platforma internetowa działająca w systemie informatycznym, dostępna za pośrednictwem strony internetowej https://www.panwybierak.pl (wraz z podstronami) umożliwiająca użytkownikom korzystanie z usług tam oferowanych.

Użytkownik – korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania.

Usługodawca – właściciel Serwisu.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia usług dostępnych w Serwisie, a określonych w Regulaminie.

Operator – podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług lub sprzedaży towarów.

Partner – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, współpracujący bezpośrednio z panwybierak.pl sp. z o.o.

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu panwybierak.pl.

Usługi informacyjne – treści udostępniane Użytkownikowi (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) na stronach Serwisu.

Usługi komunikacyjne – umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem poprzez narzędzia dostępne w Serwisie.

Usługi porównywania – umożliwienie Użytkownikowi porównywania usług, przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w Serwisie oraz zasobów informacyjnych, zgromadzonych w bazach danych Serwisu.

Usługi reklamowe – emisja wszelkich materiałów reklamowych w Serwisie na zlecenie Dostawcy lub Partnera Serwisu.

Podstawowe Funkcje – możliwość sortowania, porównania ofert zgromadzonych w serwisie i wyszukiwania ofert według wybranych przez użytkownika kryteriów.

§4 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, określa rodzaje oferowanych usług, jak również warunki zawierania umów o świadczenie usług oferowanych za jego pośrednictwem.

2.       Serwis udostępnia Użytkownikowi bezpłatnie zasoby dotyczące rynku określonych usług, oferowanych na rynku usług telekomunikacyjnych, a także daje możliwość korzystania z oferowanych w nim narzędzi.

3.       Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na korzystaniu z Serwisu następuje przez dokonanie jakiejkolwiek czynności faktycznej przez Użytkownika, np. poprzez kliknięcie odnośnika, stanowiącego informację o usłudze, zaś zaprzestanie korzystania z Serwisu, w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych, stanowi rozwiązanie tej umowy.

4.       Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony: https://panwybierak.pl/regulamin/regulamin-serwisu/1 w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie, drukowanie bądź utrwalenie w dowolnej formie i w dowolnym czasie.

5.       Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług oferowanych przez Serwis oraz Operatora lub Partnera Serwisu.

 

§5 DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

1.       Serwis umożliwia Użytkownikowi stały, to jest w wymiarze 24 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu, dostęp do propozycji różnego rodzaju usług oferowanych przez Operatorów lub Partnerów Serwisu panwybierak.pl, działających na rynku telekomunikacyjnym.

2.       Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie.

3.       W razie nastąpienia przerwy w działaniu Serwisu z przyczyn niezależnych od właściciela Serwisu, na stronie startowej Serwisu zamieszczona zostanie informacja o przyczynie jej powstania oraz, jeśli to możliwe, o przybliżonym czasie jej zakończenia.

4.       Właściciel Serwisu nie jest sprzedawcą ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników za jego pośrednictwem. Zawarcie prawnie skutecznej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych/innych usług odbywa się wyłącznie na zasadach przewidzianych w Ustawie Prawo telekomunikacyjne (dla usług telekomunikacyjnych) lub w innych ustawach, w zależności od rodzaju proponowanych usług (dla innych usług), a także w odpowiednich regulaminach, Ogólnych Warunkach Umowy lub innych właściwych dokumentach, obowiązujących Operatora lub Partnera Serwisu wybranego przez Użytkownika. Kliknięcie w przycisk „Zamawiam tę ofertę” nie powoduje zawarcia umowy o świadczenie usług przez Użytkownika z Operatorem lub Partnerem Serwisu. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 oraz § 2 Kodeksu Cywilnego, a zaproszenie do składania ofert i zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.       Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość świadczenia oraz dostępność oferowanych przez Partnerów Serwisu/Operatorów usług jak również za zmiany warunków na jakich usługi te są oferowane przez Partnerów Serwisu/Operatorów.

 

§6 CENY

1.       Wszystkie ceny prezentowane podawane są w polskich złotych (PLN).

2.    Podane ceny w ofertach dla klientów indywidualnych zawierają wszelkie podatki i są wyrażone w kwocie brutto. Natomiast podane ceny w ofertach dla firm mogą, ale nie muszą być wyrażone w kwocie netto, co zostanie dodatkowo określone w opisie danej oferty.

3.       W przypadku uwzględnienia promocji i rabatów za określony czas, Serwis może podać w końcowym wyliczeniu średnią cenę miesięczną za poszczególny okres. Prezentowana cena może zawierać dodatkowe rabaty za wyrażenie określonych zgód (np. za przesyłanie faktur drogą elektroniczną lub za wyrażenie zgody na kontakt Operatora w celach marketingowych).

4.       Serwis zastrzega sobie prawo do dodawania, wycofywania oraz zmiany ceny usług znajdujących się w ofercie w każdym momencie.

 

§7 WYMAGANIA TECHNICZNE

1.       Aby korzystać z Serwisu Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym umożliwiającym uruchomienie przeglądarek internetowych:

a)       Mozilla Firefox Windows, Linux, OSX 22.0 25.06.2013

b)      Google Chrome Windows, Linux, OSX 27.0 18.06.2013

c)       Microsoft Internet Explorer Windows 10.0 24.06.2013

2.       Serwis może okresowo aktualizować wymagania techniczne podane powyżej w zakresie niezbędnym do prawidłowego jego funkcjonowania, co nie stanowi zmiany Regulaminu.

3.       Wymogi korzystania z danego rodzaju usług , wskazanych za pośrednictwem Serwisu określane są indywidualnie przez Operatorów lub Partnerów Serwisu.

4.       Dla prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest, aby przeglądarka Użytkownika akceptowała pliki typu cookies. W przeciwnym razie korzystanie z usług Serwisu może być utrudnione lub niemożliwe. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zostały zawarte w Polityce Prywatności.

 

§8 STOSUNEK DO INNYCH PODMIOTÓW 

1.       Serwis nie jest finansowany ani dotowany w żaden sposób przez któregokolwiek z Operatorów czy Partnerów. Właściciel Portalu nie jest kapitałowo powiązany z którymkolwiek z Operatorów, a informacje o ofertach Operatorów prezentowane na łamach Serwisu są w pełni obiektywne.

2.       Użytkownik może zostać przekierowany do serwisów Operatorów lub Partnerów Serwisu, korzystając z linków przekierowujących.

3.       Serwis nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie.

4.       Operatorzy i Partnerzy, jako właściciele ustalają własne zasady i warunki dotyczące oferowanych usług.

5.       Użytkownik przed podpisaniem umowy powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty ustalonymi przez właściciela produktu (Operatora lub Partnera Serwisu).

 

§9 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1.       Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

2.       Użytkownik zobowiązany jest ponadto do korzystania z Serwisu w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do Serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

3.       Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z powyższymi postanowieniami. W przypadku naruszenia powyższych zasad, właściciel Serwisu ma prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych celem uzyskania stosownego odszkodowania na zasadach, przewidzianych w prawie cywilnym.

4.       Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do respektowania praw własności intelektualnej i zobowiązany do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

 

§10 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.       Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wypełnienie przez Użytkownika aplikacji udostępnianych przez Serwis w sposób uniemożliwiający przedstawienie wybranej oferty, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały wprowadzone w formularze aplikacyjne Serwisu bez ich wiedzy i zgody,

b) brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy Serwisu, ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy,

c) przerwy w działaniu Serwisu, które są konieczne do przeprowadzania działań umożliwiających prawidłowe działanie Serwisu lub wprowadzenia aktualizacji aplikacji lub infrastruktury,

d) korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,

e) zmiany w warunkach świadczenia usług przez Partnerów Serwisu/Operatorów.


§11 DANE OSOBOWE

1.       Właściciel Serwisu jest administratorem danych osobowych Użytkownika i zobowiązuje się do ochrony tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności do przetwarzania i ujawniania ich wyłącznie w celu, zakresie i przez okres niezbędny do realizacji Usługi. Serwis może korzystać z usług podwykonawców w zakresie przetwarzania danych osobowych dla świadczenia Usług, przy czym zachowane będą wówczas wszelkie wymogi związane z zapewnieniem prawidłowego przetwarzania danych, wynikające z przepisów prawa.

2.       Serwis stosuje szereg odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych Użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem bądź zniszczeniem. Do owych zabezpieczeń zaliczają się:

a) wewnętrzne kontrole zebranych danych,

b) procedury przechowywania i przetwarzania,

c) fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.

3.       Każdy Użytkownik, będący osobą fizyczną ma prawo do:

a)       wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania, otrzymywania ich kopii,

b)      usunięcia danych jeśli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do ich przetwarzania,

c)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeśli zdaniem Użytkownika nie ma potrzeby do przetwarzania Jego danych w pełnym zakresie (np. poprzez ich usunięcie, jeśli są niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony praw przez Użytkownika),

d)     złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

·       do celów marketingowych – od daty jego odnotowania Serwis nie będzie mógł wykorzystywać danych Użytkownika celem prezentacji oferty;

·       z uwagi na szczególną sytuację – jeśli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a także gdy dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – wówczas wymagane jest wykazanie szczególnej sytuacji Użytkownika, uzasadniającej zaprzestanie przetwarzania danych objętych sprzeciwem; zaprzestanie przetwarzania danych w tych celach nastąpi jednak tylko wówczas, jeśli Właściciel Serwisu nie wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub nie wykaże, że dane są niezbędne celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

e)      przenoszenia danych dotyczących Użytkownika, przekazanych przez tego Użytkownika na podstawie zgody w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; prawo przenoszenia danych można realizować również poprzez przekazanie takich danych bezpośrednio innemu podmiotowi ;

f)      wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

g)     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które jednak nie wpływa na ważność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonywania swoich praw należy skierować odpowiednie żądanie na adres  poczty elektronicznej [email protected] lub na adres korespondencyjny panwybierak.pl Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 89 02-952 Warszawa

4.       W szczególności, w ramach celów, na które Użytkownik wyraził zgodę podczas wypełniania formularzy kontaktowych lub w ramach celów związanych z realizacją umowy o korzystanie z Serwisu, Dane osobowe Użytkownika mogą zostać użyte:

a)       aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności,

b)      aby przygotować oferty dla Użytkownika (najlepszej oferty w oparciu o parametry podane przez Użytkownika),

c) w celu przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem, a osobą trzecią, będącą Operatorem lub Partnerem Serwisu (po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora lub Partnera);

d) w celu rozpatrzenia reklamacji;

i) w celu zanonimizowania danych osobowych lub ich pseudonimizacji.

   5. Serwis zapewnia, że dokłada należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkich przekazanych przez Użytkowników informacji.

 

§12 PRAWA AUTORSKIE

1.       Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

2.       Wszystkie informacje, materiały prezentowane na stronach internetowych Serwisu należą do Właściciela Serwisu bądź jego Partnerów lub Operatorów i są chronione prawem autorskim oraz prawami własności przemysłowej, a w szczególności ochroną objęte są: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ Serwisu. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 17.05.2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631, ze zm.).

3.       W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości ustala się, że korzystanie i rozporządzenie danymi z Serwisu w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym osoby reprezentującej Serwis i wymaga uprzedniej zgody Właściciela Serwisu lub innego podmiotu uprawnionego. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Właściciela Serwisu.

 

§13 REKLAMACJE

1. Celem Serwisu jest zapewnienie usług o najwyższej jakości. Jeżeli poziom jakości świadczonych przez Właściciela Serwisu usług zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może wówczas złożyć reklamację w sprawach dotyczących oferowanych przez Serwis funkcjonalności. Reklamacje mogą w szczególności dotyczyć:

a) braku dostępu do konkretnej usługi/funkcjonalności;

b) braku realizacji usługi/funkcjonalności lub opóźnienia w jej realizacji.

Reklamacji nie podlega jakość świadczonych usług przez Operatorów/Partnerów Serwisu.

1.    Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, oznaczenie Użytkownika, adres korespondencyjny, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz dokładny opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny, dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz dokładny opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji. Reklamacje można składać jedynie w języku polskim.

2.    Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując je na adres: [email protected].

3.    Serwis rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania  zgłoszenia reklamacyjnego oraz przesyła odpowiedź na reklamację na adres poczty elektronicznej Użytkownika, z którego została wysłana reklamacja lub na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika w reklamacji. Na życzenie Użytkownika odpowiedź na reklamację może zostać przesłana także na adres korespondencyjny Użytkownika, pod warunkiem zgłoszenia takiego żądania..

4.    Jeżeli zgłoszona reklamacja będzie wymagać uzupełnienia, Serwis skontaktuje się z Użytkownikiem przed jej rozpatrzeniem z wnioskiem o uzupełnienie brakujących danych. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika nie będzie wliczony w okres rozpatrywania reklamacji.

5.    Właściciel Serwisu informuje, iż w przypadku Użytkownika, będącego konsumentem w myśl Ustawy Kodeks cywilny, istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, dostępne są na stronie internetowej Inspekcji Handlowej pod adresem http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137.

 

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 15-05-2018 roku.

2.       Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane i udostępnione w Serwisie w sposób umożliwiający Użytkownikom łatwe zapoznanie się z nimi i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji.

3.       Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu, a językiem właściwym w relacjach pomiędzy panwybierak.pl i Użytkownikiem jest język polski.

4.       Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

5.       Użycie w Serwisie nazw, znaków towarowych, innych oznaczeń słownych, graficznych i słowno-graficznych przynależnych Operatorom i Partnerom ma znaczenie jedynie informacyjne i służy odróżnieniu usług jednego Operatora/Partnera od usług innego Operatora/Partnera. Serwis nie przypisuje sobie związków z Operatorami i Partnerami innych niż wyraźnie wynikające z Regulaminu.

6.       W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw.